Lovu zdar!

Tel.: 0907 159525

Orion poľovníctvo na Facebooku

Obchodné podmienky


Spôsob objednávania


Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@orion-polovnictvo.sk., prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.  Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Predaj na diaľku je možný len u zbraní a streliva kategórie D (napr. vzduchovky, expanzné zbrane, airsoftové zbrane a strelivo do týchto zbraní).

Povinnosti predávajúceho


Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať:
 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadediam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
Nezodpovedáme za:
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinenné poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinenné nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Výber tovaru zákazníkom - ak po prevzatí zásielky zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám, potom takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho


Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predaj produktov iba osobám starším ako 18 rokov


 • Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov. Jedná sa o nasledujúce skupiny tovaru: airsoftové a paintballové vzduchovky, paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy, vzduchovky, obranné plynové pištole.
 • K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné poslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu buď:
 • Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná.
 • Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení uvedených v ochrane osobných údajov.

Ceny tovaru


Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

Dodacie podmienky


Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo a to znamená, že ak niektorý z objednaného tovaru nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar, ktorý máme a k chýbajúcim sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďaľšiu objednávku na tento tovar, alebo ak sa dohodneme inak. 

Termín dodania


Dodacia lehota je najneskôr do 14 dní po obdržaní objednávky. Tento termín je všakl hraničný, zvyčajne vám tovar príde do 3 pracovných dní. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade špecifických požiadaviek na tovar, ktoré nemáme v ponuke a budeme vám schopní ich zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje z toho dôvodu, že väčšinou ide o tovar, ktorý nám dodávajú zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...) Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky). 

Spôsob dodania


Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v našej predajni počas otváracích hodín na ul. Biskupická 9 v Trenčíne.

Poštovné


Poštovné pre každú vybavenú objednávku do 100 € účtujeme 3,9 €. Pri objednávke nad 100 € poštovné neúčtujeme. Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke zo zahraničia vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Zrušenie objednávky


Vážený zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informáciách nemáte možnosť so ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky:

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@orion-polovnictvo.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Reklamácie


Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám zašleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Alternatívne riešenie sporov


1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na globaltour@globaltour.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Záručná doba


Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručrniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
Reklamácia sa nevzťahuje na
 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania, neodbornou manipuláciou 

Postup pri reklamácií


Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel: 
 • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list.
 • Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru
 • V prípade, ak neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvo e-mailu, alebo telefonicky.
 • V prípade ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu od doručovateľa.
 • Poštovné a iné poplatky nevraciame.
 • Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie


Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Opravnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov


Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.orion-polovnictvo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Práva kupujúceho


Kupujúci má právo podľa zákona o zásielkovom obchode pri nevybalenom tovare (tovar musí byť v pôvodnom obale kompletný, nepoškodený a nepoužívaný) odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní. Uhradená suma bude do 30 dní po prevzatí vrátenej zásielky pripísaná na Váš účet. Prosím nezabudnite číslo účtu uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás budeme kontaktovať. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej miere zákazník. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený.