Lovu zdar!

Tel.: 0907 159525

Orion poľovníctvo na Facebooku

Reklamácie


Reklamácie


Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám zašleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáve, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba


Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je fakúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručrniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
  • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
Reklamácia sa nevzťahuje na:
  • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania, neodbornou manipuláciou 

Postup pri reklamácií


Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
  • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list.
  • Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru
  • V prípade, ak neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvo e-mailu, alebo telefonicky.
  • V prípade ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu od doručovateľa.
  • Poštovné a iné poplatky nevraciame.
  • Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá 

Doba vybavenia reklamácie 


Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Opravnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.